Modlitwy za Kapłanów

Modlitwa Św. Jana Marii Vianney'a


Kocham Cię, o mój Boże, i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry, i wolę umrzeć, kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska, o jaką Cię proszę, to kochać Cię wiecznie. Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem. Kocham Cię, mój Boski Zbawicielu, gdyż zostałeś ukrzyżowany za mnie i podtrzymujesz mnie na krzyżu z Tobą. Mój Boże, spraw, bym oddał ducha kochając Cię i czując, że Cię kocham.

Kochaj Mnie teraz


Znam twoją nędzę, twoje zmagania, twoją słabość i choroby, twoje przygnębienie, i mimo to mówię ci: Daj Mi twoje serce, kochaj Mnie będąc takim, jaki teraz jesteś! Jeśli będziesz czekać, aż staniesz się aniołem, by powierzyć się miłości, nigdy nie będziesz Mnie kochać. Nawet jeśli często popadasz w grzechy, nawet jeśli jesteś zbyt leniwy, aby coś w sobie zmienić - kochaj Mnie! Kochaj Mnie teraz, bez względu na stan, w jakim się znajdujesz, w zapale czy też w oschłości, w wierności czy w niewierności.
Kochaj Mnie teraz. Pragnę miłości twego biednego serca. Jeśli będziesz czekać, aż staniesz się doskonały, by Mnie pokochać, to nigdy nie będziesz Mnie kochać. Czyż  Ja  nie mogę przemienić każdego ziarenka piasku w jaśniejącego czystością anioła, pełnego szlachetności i miłości? Czyż nie mógłbym jednym aktem powołać z nicości tysięcy świętych? Czyż nie jestem wszechmogący? A jeśli pragnę wybrać raczej twoją biedną miłość?
Moje dziecko, pozwól, bym cię kochał. Chcę twego serca. Pragnę cię ukształtować, ale na razie, czekając na to, kocham cię takiego, jaki jesteś i pragnę, byś teraz Mnie kochał. Pragnę ujrzeć, jak z dna twojej nędzy wypływa miłość. Kocham w tobie wszystko, aż po twoja słabość i pragnę, aby z twojego ubóstwa wznosił się stale ten okrzyk: Panie, kocham Cię! Dla Mnie liczy się śpiew twego serca. Czy potrzebuję twojej wiedzy lub zdolności? To nie cnót i zasług chcę od ciebie; gdybym cię nimi obdarzył, jesteś tak słaby, że zaraz popadłbyś w pychę.
Mogłem przeznaczyć cię do wielkich rzeczy, ale nie - ty będziesz sługą nieużytecznym. Zabiorę nawet tę odrobinę, która posiadasz - bo stworzyłem cię do miłości. Miłość sprawi, że wszystko inne będzie ci przydane, bez twojej troski. Staraj się tylko, aby chwilę obecną wypełnić miłością. Dziś stoję u drzwi twego serca i pukam jak żebrak - Ja, Pan panów. Pukam i czekam; pospiesz, by Mi otworzyć. Nie mów wciąż o swojej nędzy. Tym, co rani Moje Serce, jest twój brak ufności.
Chcę, abyś myślał o Mnie w każdej godzinie dnia i nocy; pragnę, abyś czynił nawet najmniejsze rzeczy z miłością. Kiedy trzeba ci będzie cierpieć, dam ci siłę, ale pamiętaj: Kochaj Mnie teraz. Nie czekaj na to, aż staniesz się święty, by oddać się miłości - bo inaczej nigdy nie będziesz Mnie kochać.
 
 
 
 

Modlitwa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus


O Jezu, Wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa.
Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

Modlitwa św. s. Faustyny


O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana - bo Ty wszystko możesz.

Modlitwa św. Urszuli Ledóchowskiej


O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości. Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.
 
Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu. Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

Modlitwa św. Jana XXIII


O Jezu, Wieczny Kapłanie, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy nie gasnący! Dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy zostali wybrani na pasterzy. Tym duszom szlachetnym, którym udzieliłeś pełni kapłaństwa, daj łaskę przynoszenia Ci zaszczytu w Twym świętym Kościele. Obok nich zaś pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa, dla zbawienia wszystkich narodów.

O Panie, spraw, aby w pokoju i pracy w niezamąconym ładzie, ludy i narody żyły w pomyślności, z Twym nie mającym granic błogosławieństwem, i aby Kościół Twój stale rozszerzał pomyślnie swoją zbawienną misję. Ocal, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu: rządź nim i prowadź go po wieczne czasy. Amen.

Św. Jana Pawła II o powołania


O Jezu, Dobry Pasterzu, wzmocnij ducha we wszystkich wspólnotach parafialnych, w kapłanach i diakonach, zakonnikach oraz konsekrowanych i świeckich misjonarzach, zgodnie z potrzebami całego świata, który obdarzasz miłością i pragniesz jego zbawienia. W szczególny sposób powierzamy Ci naszą wspólnotę parafialną; wytwórz w niej duchową atmosferę właściwą pierwszym chrześcijanom, aby stała się wieczernikiem modlitwy, w którym miłościwie spłynie na nas moc Ducha Świętego i Jego dary. Wspomagaj naszych proboszczów i osoby konsekrowane.
 
Kieruj krokami tych, którzy hojnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do Życia Zakonnego lub do Posługi Ewangelizacyjnej. Skieruj Swoje miłościwe wejrzenie na wielu prawomyślnych młodych ludzi i zaproś ich do pójścia za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą osiągnąć swoje spełnienie.
 
Te wielkie pragnienia Twojego Serca powierzamy przemożnemu wstawiennictwu Maryi, Matki, która jest Wzorem wszystkich powołań, i błagamy Cię o utwierdzenie naszej wiary w pewności, że Ojciec wysłucha tego, o co Go, zgodnie z Twoimi wskazaniami, prosimy. Amen.


Modlitwa św. Jana Pawła II


Maryjo, wizerunku Kościoła-Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie "zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość" - wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości.

Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, aby wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.

Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu.

Modlitwa Pawła VI za kapłanów


Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych Kapłanów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

Modlitwa Piusa X


Jezu, Wieczny Kapłanie, Dobry Pasterzu i źródło życia, któryś ze szczególnej dobroci swego Serca dał nam kapłanów, by dopełnili w nas pragnień świętości natchnionych nam przez Twoją łaskę, prosimy Cię, przybądź im na pomoc ze swoim łaskawym miłosierdziem. Niech w nich, o Jezu, tętni żywa w uczynkach wiara, niezłomna w próbach nadzieja, gorąca w zamiarach miłość. Twe słowo, promień wiecznej Mądrości, niech przez ciągłe rozmyślanie stanie się pokarmem wewnętrznym ich życia.

Przykład zaś Twego życia i Twej Męki niech się odnawia w ich sposobie postępowania, w ich cierpieniach ku zbudowaniu naszemu, ku oświeceniu i pocieszeniu w naszych boleściach. Spraw, o Panie, by nasi kapłani jedynie oddani trosce o Twoją chwałę wytrwali wiernie w swym obowiązku czystości sumienia, aż do ostatniego tchu życia. A kiedy wraz ze śmiercią ciała zdadzą na Twoje ręce dobrze spełnione zadanie, niech w Tobie, Panie Jezu, któryś na ziemi był ich mistrzem, otrzymają w blaskach świętych, wieczną nagrodę sprawiedliwości. Amen.

Piusa X o godność kapłanów


O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzania Swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do Swoich apostołów: "Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, by wysłał robotników na żniwo Swoje".

 

Oto, przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz wysłać robotników na żniwo Swoje, wyślij godnych kapłanów do świętego Swojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do Swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali; strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i mocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem Swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas, postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili nas do wiecznie błogiego połączenia się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Modlitwa Piusa XI


Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, w najgłębszej pokorze najusilniej błagamy Cię przez najsłodsze Serce Twoje, byś trzódki Swej, O Pasterzu Wieczny, w jej uciskach nie opuszczał, lecz wzniecił w niej tego Ducha, którego hojnie na Apostołów wylałeś. Wezwij, prosimy, jak najliczniejszych młodzieńców do stanu kapłańskiego i zakonnego, a tych, których powołasz, niech gorliwość o chwałę Twoją i zbawienie dusz podnieca, niech uświęca cnota, i umacnia Duch Twój przeciw wszelkim przeciwnościom. O Jezu, daj nam kapłanów według Serca Twego. Amen.

Do Ducha Świętego za kapłanów


Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Duchu wiecznej Miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za wszystkie powołania apostołów i świętych, które użyźniły Kościół. Prosimy Cię, prowadź dalej to swoje dzieło. Pamiętaj, jak w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, i wejrzyj na swój Kościół, który szczególnie potrzebuje dziś świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej łaski; Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, aby ukazywali innym radość tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy sami przejmują misję i ofiarę Chrystusa, którzy miłością budują nowy świat.
 
Duchu Święty, odwieczne źródło radości i pokoju, to Ty otwierasz serca i umysły na Boże powołanie; to Ty sprawiasz, że może się spełnić każde pragnienie dobra, prawdy i miłości. Niech Twoje "błagania, których nie można wyrazić słowami", wznoszą się ku Ojcu z serca Kościoła, który cierpi i walczy dla Ewangelii. Otwórz serca i umysły młodych chłopców i dziewcząt, aby nowy rozkwit świętych powołań ukazał światu wierność Twojej miłości oraz by wszyscy mogli poznać Chrystusa, prawdziwe światło, które przyszło na świat, aby przynieść każdemu człowiekowi niezawodną nadzieję życia wiecznego. Amen.

Modlitwa Benedykta XVI


Maryjo, któraś wspierała pierwszą wspólnotę, gdzie "wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie" (por. Dz 1, 14), do Ciebie się zwracamy, abyś pomagała Kościołowi w stawaniu się dla współczesnego świata ikoną Trójcy Świętej - wymownego znaku miłości Boga do wszystkich ludzi. Wstawiaj się za nami, aby ludowi chrześcijańskiemu nie zabrakło sług Bożej radości - kapłanów, którzy w jedności z ich biskupami, będą wiernie głosić Ewangelię i sprawować sakramenty, zatroszczą się o lud Boży i będą gotowi, by ewangelizować całą ludzkość.

 

Niech także wzrasta liczba osób konsekrowanych, które pójdą pod prąd, realizując rady ewangeliczne ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i które w sposób profetyczny świadczyć będą o Chrystusie i o Jego wyzwalającym orędziu zbawienia. Pomóż nam powiedzieć całym życiem: "Oto, Boże, idę pełnić Twoją wolę" (por. Hbr 10, 7). Amen.


Modlitwa o powołania


        O miłosierny Jezu, Ty w głębi swego Boskiego Serca współczujesz z biedną ludzkością i troszczysz się o to, kto ma ją prowadzić ku światłu i życiu wiecznemu, obdarzaj swój Kościół dobrymi i świętymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Panie, Ty znasz serca wszystkich, wskaż przeto wybranych, którym pragniesz powierzyć wzniosłe zadania. Oświeć ich umysł, aby poznali nieocenioną łaskę Twego powołania, wzmocnij wolę, by ich nie pokonała słabość i rozkosz ludzka. Spraw, by nie lękali się ofiar, ale z radością poszli za Tobą. Przekonaj ich rodziców, że wielką niezrównanie piękną ofiarą jest poświęcić Tobie swe dzieci. Udziel im siły do złożenia Bogu ofiary z własnych uczuć i zamiarów na przyszłość. Wychowawcom daj światło potrzebne do pielęgnowania w sercach młodzieży głosu powołania, aż do dnia, w którym przystąpią do Twych świętych ołtarzy. Amen.

Modlitwa o świętych kapłanów


Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty, powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament, skarb swojego Stworzenia, oddając w ich ręce władzę nad samym sobą. Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia. Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.

Modlitwa o gorliwych kapłanów


        Miłosierny Jezu, Przyjacielu kapłanów, zsyłaj każdego dnia Twoim kapłanom siedem darów Ducha Świętego, aby byli wszystkim dla wszystkich w życiu i w godzinie śmierci. Daj im cierpliwość dla prostych, pokorę wobec ubogich, współczucie dla chorych, odwagę cywilną w obliczu wrogów świętego Kościoła. Niech nie ustają w nauczaniu. Niech niezmordowanie uwalniają ludzi od więzów grzechu, niech szczodrze rozdzielają Komunię Świętą. Niech będą postrachem dla piekła i jego popleczników, a niechaj się staną posłańcami pokoju dla ludzi dobrej woli. Niech na wszystkich drogach towarzyszy im Twoje błogosławieństwo. Gdziekolwiek przybywają, niechaj przynoszą z sobą Twój pokój. A każdy, kogo pobłogosławią, niechaj będzie również przez Ciebie, o Jezu miłosierny, błogosławiony. Uczyń ich apostołami i świętymi! Amen.

Modlitwy za biskupa


Boże, Ty powołałeś swojego sługę..., aby kierował Twoimi wiernymi jako następca Apostołów, daj mu ducha rady i męstwa, ducha wiedzy i pobożności, niech wiernie rządzi ludem jemu powierzonym i buduje Twój Kościół, który jest dla świata sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, wiekuisty Pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością, spraw, niech Twój sługa..., którego postawiłeś na czele swojego ludu, prowadził go w imieniu Chrystusa, niech go uświęca sprawując sakramenty i rządzi nim zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
 

Modlitwa za niewiernych kapłanów


Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, Ty jesteś tym Dobrym Pasterzem, który życie swoje daje za owce swoje. Bądź w swej niewypowiedzianej dobroci także Dobrym Pasterzem dla tych biednych, zbłąkanych kapłanów, zakonników i zakonnic, których ustanowiłeś Sam przewodnikami swego ludu, którzy jednak złamali przysięgę wierności i stali się niewierni swemu świętemu powołaniu. Okaż im całą pełnię swej niewypowiedzianej troski - jako najlepszego Pasterza - o każdą zagubioną owcę. Porusz ich serca łaską swego Miłosierdzia. Oświeć ich rozum i wzmocnij wolę, aby odwróciwszy się od wszelkiego grzechu i błędu, powrócili do Twoich świętych ołtarzy i Twojego ludu.
O Miłosierny Zbawicielu! Pomnij, że odkupiłeś dusze tych kapłanów i zakonników ceną swojej Przenajdroższej Krwi, a w nieskończonej miłości dopuściłeś ich do dozgonnej godności kapłańskiej i wiecznych zaślubin z Tobą. Nie dopuść do głosu nikczemnych pomocników szatana, którzy czyhają na niewinność kapłanów i ludzi Bogu poświęconych i racz nas łaskawie wysłuchać. Amen.

Modlitwa za zmarłych kapłanów


Jezu, Najwyższy i Wieczny Arcykapłanie, Ty kochasz nieskończoną miłością kapłanów, którzy prowadzą na ziemi dalej Twoje zbawcze dzieło. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawym okiem na tych kapłanów, którzy już odeszli z tego świata, ale jeszcze w płomieniach ognia czyśćcowego spłacają dług Bożej sprawiedliwości. Ty jeden znasz najlepiej ich niewypowiedziane męki! Niech Twoja Przenajświętsza Krew, którą przelałeś podczas Męki, będzie wynagrodzeniem za ich winy i przyspieszy wybawienie z czyśćca. Niech święci Aniołowie wprowadzą ich dusze do nieba. Maryjo, Matko Najwyższego Arcykapłana, wstawiaj się za tymi duszami kapłańskimi, które znikąd nie mają ratunku. Amen.

Za znanego kapłana


Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem. Apostołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, aby rozgrzeszali, aby składając Ofiarę opowiadali śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Dziękuję Ci za naszego kapłana. On mówi, tak jak Ty, że my jesteśmy dla niego matką, ojcem, braćmi i siostrami. Wiem , Panie jak kochasz swoich kapłanów. Niech On będzie kapłanem według Twego Serca. Niech będzie mądry i święty. A za to że nam głosi Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca. My zaś podtrzymamy w modlitwie jego ręce.

Modlitwa do Jezusa i Maryi


Miłosierny Jezu, odwieczny Arcykapłanie. otocz Twoich kapłanów opieką swego Najświętszego Serca, aby wzrastali  wierności i miłości ku Tobie. Strzeż ich przed złem tego świata. Użycz im wraz z mocą przemiany chleba i wina także mocy przemiany serc ludzkich. Niechaj ich praca obfituje w zbawienne owoce i wysłuży im koronę wiecznej chwały. Maryjo, najlepsza Matko Kościoła, wybłagaj nam świętych kapłanów i świętych zakonników. Uświęć nasze rodziny i weź nas wszystkich pod swoją szczególną opiekę. Maryjo, Królowo Apostołów, doprowadź wszystkich powołanych do świętego kapłaństwa. Maryjo, Matko przygotowujących się do stanu kapłańskiego, wyproś im łaskę wytrwania. Maryjo, Matko Bolesna, doprowadź swoją łaskawą, matczyną ręką zagubionych kapłanów na powrót do ich Dobrego Pasterza. Ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Przenajdroższą Krew Swojego Boskiego Syna za dusze kapłańskie w czyśćcu cierpiące i niech za Twoją przyczyną święci Aniołowie wprowadzą je do nieba. Amen.

Modlitwa o łaski dla kapłanów


Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj dla nich w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.
 
Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.
 
Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz.
 
Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do Jezusa i Jego Matki


Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni.
 
Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za biednych grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.

Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego


Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

Ty przez wieki powołujesz kobiety i mężczyzn,

by dążyli do życia w doskonałej miłości

poprzez praktykowanie rad ewangelicznych:

ubóstwa, czystości i posłuszeństwa;

W tym Roku Życia Konsekrowanego składamy

Ci dzięki za ich odważne świadectwo wiary

i pociągający przykład życia;

Ich dążenie do świętości uczy nas

składania Tobie coraz doskonalszej

ofiary z samych siebie.

Prosimy Cię, ubogacaj nadal swój Kościół,

powołując synów i córki, którzy odnajdując

tę cenną perłę, strzegą ponad wszystko

skarbu Królestwa Niebieskiego. Amen.


Modlitwa Marty Robin


O Jezu, Najwyższy Kapłanie, Boski Arcykapłanie!
 
Ty, który w niewypowiedzianym porywie miłości do ludzi pozwoliłeś, by z Twego Najświętszego Serca wytrysnęło kapłańskie chrześcijaństwo, zechciej nadal przelewać, coraz obficiej w twych kapłanach orzeźwiające, uświęcające i przebóstwiające strumienie nieskończonej miłości.
 
Żyj w nich, tak jak żyłeś w Twej Najdroższej Betanii. Spraw, by utożsamili się z Tobą, przemień ich wszystkich w Ciebie... Uczyń ich świętymi i boskimi jak Ty. Uczyń ich przez Twoją łaskę doskonałymi narzędziami Twego Miłosierdzia i Twojej Miłości...
 
Działaj w nich, razem z nimi i poprzez nich, i spraw, aby cali odziani Tobą przez wierne naśladownictwo Twoich wspaniałych cnót, dokonywali wszyscy, w Twoje imię i mocą Twojego Ducha, dzieł, które Ty sam dokonałeś dla zbawienia świata.
 
O Jezu, powróć do nas, króluj nad nami poprzez Twoich kapłanów. Odżyj w nich prawdziwie, całkowicie, przedłużaj samego siebie poprzez nich i na nowo przebiegnij świat nauczając, przebaczając, pocieszając, błogosławiąc, uświęcając, zbawiając, zawiązując na nowo więzi Miłości między Sercem Boga i sercem człowieka. Amen.

Modlitwa osób konsekrowanych


Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie.

Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości!

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

O dobrych kapłanów


Jezu, wieczny Pasterzu dusz, wysłuchaj prośby nasze o dobrych kapłanów, wszak przez to wypełniasz Twe własne niezmierne pragnienie. Wszak Serce Twe najmiłościwiej i nagoręcej bije właśnie dla kapłanów, przez których dusze rozpalasz Twoją miłością. Wyznajemy, że jesteśmy niegodni posiadać dobrych kapłanów, ale  miłosierdzie Twe nieskończenie jest większe, niż nasza nierozumność i złość. Jezu, postaraj się sam o to, by do godności kapłańskiej ci tylko przystępowali, którzy mają prawdziwe powołanie Twoje. Oświecaj arcypasterzy przy wyborze, prowadź duszpasterzy w ich radach, wychowawców przy wyrabianiu powołań. Daj nam kapłanów, którzy by czystością podobni byli Aniołom, w pokorze doskonali, rozżarzeni świętą miłością Serafinów, mężni w duchu ofiary, pełni gorliwości apostolskiej o cześć Twoją na zbawienie i uświęcenie dusz.  Zmiłuj się nad niewykształconymi, którym kapłani światłem być mają, nad robotnikami, którzy ochronieni przez nich od fałszu, w Twoim imieniu zbawieni być mają; zlituj się nad wszystkimi dziećmi i młodzieżą, co szuka kapłana, by ją od złego wyrwał i do Ciebie prowadził; zmiłuj się nad cierpiącymi, którym potrzeba pocieszyciela, co by ich w Twoim Sercu pocieszył. Pomnij, ile to dusz dojść może do doskonałości przez działalność prawdziwie świątobliwych kapłanów. Niechże więc raz jeszcze, o Jezu, wzruszą Cię rzesze ludu, które głodne są i spragnione. Daj, by kapłani całą chorą ludzkość do Ciebie przywiedli, by przez nich raz jeszcze ziemia się odnowiła, a Kościół Twój i Królestwo Serca Twego w pokoju się ugruntowały. Niepokalana Dziewico, Matko odwiecznego Kapłana, a sama Kapłanko i Ołtarzu ofiarny pod krzyżem, gdzie przyjęłaś za syna Jana Świętego, kapłana umiłowanego przez Jezusa, który potem w wieczerniku stał przy boku Twoim, Nauczycielko i Królowo Apostołów, przejmij na najświętsze wargi Twoje korne błagania nasze, niech rozbrzmiewają w Sercu Boskiego Syna Twego, i udziel przez Twą błagalną wszechmoc Kościołowi Jezusa Twego wciąż odnawiające zesłanie Ducha Świętego. Amen.